Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Evenemangskalender 2019

På våra möten informerar vi om aktuella frågor som berör vår förening och vårt förbund. Nya medlemmar är välkomna. Länken till anmälningsadressen finns på vår hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi . Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information om verksamheten kommer förutom i de två medlemsbreven också om aktuella frågor per e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress. På förbundets hemsidor www.akateemisetnaiset.fi  ingår också information om vårt och alla lokalföreningars program, liksom i förbundets tidning Minerva. Adressen till våra sidor på Facebook är: Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f. – KAH. Information om månadsmötena ingår i HBL/Evenemax på måndag samma vecka som mötet hålls.

Vid föreningens höstmöte den 22 november 2018 godkändes de nya stadgarna, som sedan godkändes av centralstyrelsen för vårt förbund SANL/FKAF den 15 december 2018. De nya stadgarna sändes den 20 december till Patent- och Registerstyrelsen för fastställande. Tills vidare gäller de gamla stadgarna, vilket bland annat innebär att ny ordförande valdes för ett år och att ett vårmöte hålls också våren 2019.

Observera, att vår egen hemsida är förnyad och finns på följande adress:

https://akkanblog.wordpress.com/. Där hittar du t.ex. en länk för nya medlemmar, aktuella program och vissa av våra tidigare publikationer och kontaktuppgifter.

Föreningens bankkonto är Kvinnliga Akademiker i Helsingfors, AKTIA FI1640550011596810. Höstmötet 2018 beslöt att medlemsavgiften för 2019 förblir 35 euro. Av den summan går 25 euro till Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund. Som förut är det möjligt att frivilligt bidra till föreningens stipendium för en invandrarkvinna som utbildar sig i Finland. Bidrag ges till samma konto som medlemsavgiften.

VÅRENS PROGRAM

Högt på önskelistan i enkäten om vår verksamhet kom exkursionerna – ett bra sätt att få kunskap och impulser, vidgade vyer och nya idéer. Nu förde planeringen med sig två sådana programinslag, där värdarna valde tidpunkt genast i början av våren. Det gör att det första månadsmötet kommer först i februari och samtidigt är ett vårmöte enligt våra gällande stadgar.

För månadsmötena i mars och april har vi redan kontaktat intressanta och intresserade föreläsare, men exakta datum är inte fastslagna när det här medlemsbrevet skrivs. I maj kombineras månadsmötet med vårens sedvanliga exkursion.

I januari

-       15.1 kl.17.00 startar språkkaféet på Luckan. Om du är intresserad av att prata svenska med invandrare, kontakta då marianne.vonknorring(at)welho.com Träffarna hålls på tisdagar kl.17.00-18.30 och fortsätter till 22.4.

-       måndag 21.1 kl. 13.00 diskuterar litteraturcirkeln ”Strykjärn och diamanter, judiska berättelser i samtida rysk prosa" redigerad av Kristina Rotkirch.  Om du är intresserad av litteraturcirkeln, kontakta då ahlforsgun(at)gmail.com.   

-       torsdag 24.1 kl. 14.00 blir det alltså ett besök på EMMA, Esbo Moderna Konstmuseum, med Pernilla Wiik som guide.

I februari

-       måndag 11.2 kl.13.00 besöker vi det nya centrumbiblioteket Ode, med Maija Berndtsson som guide.

-       onsdag 27.2 kl. 13.00 diskuterar litteraturcirkeln "Ester och Ruzia" av Masha Gessen hos Kristina Tollander

-       torsdag 28.2 kl.18.00 Vårmöte i Standertskjöldska salen, Majblomman. Efter mötet presenteras det finländsk-afrikanska kulturcentret Villa Karo i Benin av Mia Björnberg och Chris Nyström.

I mars

-       måndag 4.3 kl.14.00 möts diskussionsklubben Aspasia. Mötesplats bokas på G18 och bekräftas i nästa medlemsbrev.

-       vecka 12 har vi månadsmöte

-       fredag 29.3 kl.13.00 litteraturcirkeln med "Där musiken börjar" av Lars Sund hos Stina Virkola

I april

-       onsdag 3.4 kl.14.00 möts diskussionsklubben Aspasia. Mötesplats bokas på G18 och bekräftas i nästa medlemsbrev.

-       vecka 15 eller 16 har vi månadsmöte (Påsken kommer i vecka 16.)

-       torsdag 25.4 kl. 13.00 litteraturcirkeln med "Älvan och jordanden" av Tuva Korsström hos Agneta von Essen

I maj

-      torsdage 9.5 blir det en exkursion i österled med bl.a. Sarvlax herrgård på programmet.

-       torsdag 16.5 kl. 13.00 litteraturcirkeln med "Band" av Domenico Starnone hos Viola Stenholm

Alla månadsmöten hålls i Standertskjöld-salen på Majblomman. Huset ligger mitt emot Folkhälsans Seniorhus och den exakta adressen är Sanitärgatan 4–6.

Tack vare givmilda medlemmars frivilliga bidrag har vi några år kunnat stödja en invandrarkvinnas studier med ca 700 euro.  Du kan betala till kassören på ett möte eller betala in på vårt konto AKTIA FI16 4055 0011 5968 10. Samma konto gäller för våra medlemsavgifter. 

.