Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Föreningens stadgar

KVINNLIGA AKADEMIKER I HELSINGFORS r.f.

NAMN, HEMORT och SPRÅK

Föreningens namn är Kvinnliga Akademiker i Helsingfors. Föreningen är en lokalavdelning till Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund r.y., nedan kallat Förbundet. Genom Förbundet hör föreningen till International Federation of University Women (IFUW). Föreningens hemort är Helsingfors och protokollspråk svenska.

Föreningen har till uppgift att i Helsingfors med omnejd verka bland kvinnor med akademisk slutexamen, befrämja deras internationella samhörighet och vetenskapliga verksamhet.

Föreningen verkar för sitt ändamål genom möten, föredrag, klubbaftnar, exkursioner och genom samarbete med Förbundets övriga lokalavdelningar.

Föreningen kan utdela stipendier åt medlemmar för vetenskapligt arbete och åt studerande.

Föreningen har rätt att förvärva och äga fast och lös egendom, emottaga gåvor och testamenten, samt kan förbättra sin ekonomi genom att ordna fester, penninginsamlingar, och lotterier med behörigt tillstånd.

MEDLEMMAR

Föreningen består av ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och extra medlemmar. Nya medlemmar godkänns av föreningens styrelse.

Berättigad att inträda som ordinarie medlem i föreningen är varje kvinna oberoende av ras, religion, medborgarskap eller politisk åskådning, som avlagt slutexamen eller därmed jämförbar examen vid universitet eller högskola i Finland.

Som ordinarie medlem kan även antagas varje kvinna, som bor i Finland och som utomlands avlagt motsvarande examen, ifall styrelsen enhälligt så besluter.

Till extra medlem kan antagas varje kvinna som uppehåller sig i Finland och som är medlem i en till IFUW hörande utländsk förening. Extra medlem har ej rösträtt och kan inte heller väljas till funktionär.

Hedersmedlem kan kallas om styrelsen enhälligt så besluter.

De erhållna medlemsrättigheterna bevaras.

Ordinariemedlem och extra medlem betalar av höstmötet fastställd medlemsavgift senast 15 maj.

Hedersmedlem är ej skyldig att betala medlemsavgift.

§ 6

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, är skyldig att skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande eller att på möte meddela därom, vilket bör införas i protokollet.  Avgående medlem är dock skyldig att erlägga medlemsavgift för det löpande året.  Medlem, som två år å rad ej erlagt medlemsavgift, kan enligt styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.

STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas och den representeras av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare sex (6) ledamöter. Ordförande väljes för ett (1) år och övriga styrelseledamöter för två (2) år av höstmötet.

Tre (3) styrelseledamöter avgår årligen. Ledamot kan omväljas. Valet förrättas med slutna sedlar om någon närvarande vid mötet så begär. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och skattmästare. Den sistnämnda kan också väljas utom styrelsen.

Om styrelsemedlem avgår under pågående mandat väljes ny ledamot på följande ordinarie möte för resterande mandattid.

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då två styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten förs protokoll, som behörigen justeras.

Styrelsen kan utse kommittéer med uppdrag att förbereda och sköta olika ärenden.

Styrelsen bör upprätthålla medlemsregister, varav framgår medlemmarnas namn, hemort och adress samt medborgarskap om ej finskt.

Föreningens namn tecknas antingen av ordföranden ensam eller av viceordföranden jämte sekreterare eller skattmästare.

VERKSAMHETS- och REDOVISNINGSÅR

10§

Föreningens verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen bör överlämna bokslut med tillhörande handlingar till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna bör överlämna sin berättelse till styrelsen minst två veckor före vårmötet.

MÖTEN

11§

Föreningen håller årligen två ordinarie möten, vår- och höstmöte. Andra möten hålls då styrelsen anser skäl därtill föreligga eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna hos styrelsen därom anhåller för behandling av angivet ärende.

12§

Styrelsen utfärdar kallelse till möte antingen genom annons i Förbundets eget medlemsblad, i en i Helsingfors utkommande daglig svenskspråkig tidning eller genom personlig, skriftlig kallelse.

Kallelse till vår-, höst- och övriga möten bör utfärdas minst sju (7) dagar föremötet. Möten kan även hållas annorstädes än på föreningens hemort.

13§

Ärenden, som skall behandlas på vårmötet, bör skriftligen vara styrelsen tillhanda senast första januari och ärenden hänförande sig till höstmötet senast första oktober.

VÅRMÖTE

14§

Föreningens vårmöte hålles före februari månads utgång. Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1) styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelser;
2) fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
3) innevarande års verksamhetsplan;
4) val av representanter för Förbundets möten
5) frågor, som styrelsen anser bör behandlas på vårmötet;
6) övriga i kallelsen nämnda ärenden.

HÖSTMÖTE

15§

Föreningens höstmöte hålles före november månads utgång. Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1) fastställande av medlemsavgiften;
2) fastställande av budgeten för följande verksamhetsår;
3) val av ordförande och styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå;
4) val av två revisorer och två suppleanter för dessa;
5) fastställande av hur möteskallelse och annan information skall delgivas medlemmarna (§ 12);
6) frågor som styrelsen anser bör behandlas på höstmötet;
7) övriga i kallelsen nämnda ärenden.

16§

Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.

Vid möten förs protokoll, som skall justeras.

ÄNDRING av STADGARNA

17§

För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras att detsamma omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna på ett ordinarie möte. I möteskallelsen bör stadgeändring anges. Ändringen träder i kraft då Förbundets centralstyrelse godkänt den och ändringen antecknats i Föreningsregistret.

UPPLÖSNING av FÖRENINGEN

18§

Beslut om upplösning av föreningen bör tagas vid två på varandra följande möten, av vilka det ena är ett ordinarie möte. Tiden mellan dessa möten bör vara minst en (1) månad.

Föreningen anses vara upplöst, om vid vartdera mötet minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna så beslutat.

I möteskallelsen bör delges detta ärende.

Om föreningen upplöses, överlämnas dess tillgångar till någon i Finland verkande, svensk sammanslutning för att förvaltas som en särskild fond, av vars räntor understöd utgives åt kvinnor för vetenskapligt arbete.

19§

I övriga frågor följes föreningslagen.


(Dessa stadgar godkändes vid föreningens årsmöte 16.2.1995 och fastställdes vid möte 20.4.1995)

Godkända av Föreningsregistret 7.11.1996