Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

KVINNLIGA AKADEMIKER I HELSINGFORS r.f.


Föreningens stadgar

NAMN, HEMORT och SPRÅK

1 §

Föreningens namn är Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.. Föreningen är medlem i den nationella organisationen Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund r.y., nedan kallat Förbundet. Föreningens hemort är Helsingfors och protokollspråket svenska.

SYFTET OCH VERKSAMHETSFORMER

2 §

Föreningen har som mål att i Helsingfors med omnejd verka bland kvinnliga akademiker, främja kvinnliga akademikers karriär, ställning och jämlikhet, stödja deras vetenskapliga verksamhet och internationella samhörighet och sporra dem till samhällelig aktivitet.

3 §

Föreningen verkar för sitt ändamål genom möten, föredrag, klubbaftnar, kurser, exkursioner och annan medlemsverksamhet, också i samarbete med andra föreningar.

Föreningen kan utöva sådan publiceringsverksamhet som främjar föreningens syfte och bevilja stipendier åt meriterade medlemmar och åt kvinnliga studerande.

Föreningen har rätt att förvärva och äga fast och lös egendom, ta emot gåvor och testamenten samt förbättra sin ekonomi genom att ordna fester, penninginsamlingar, och lotterier med behörigt tillstånd.

MEDLEMMAR

4 §

Föreningen består av ordinarie medlemmar och extra medlemmar. Dessutom kan föreningen ha en hedersordförande, hedersmedlemmar och understödjande medlemmar. Nya medlemmar godkänns av föreningens styrelse.
Berättigad att bli ordinarie medlem i föreningen är en kvinna som bor i Finland och som i Finland eller utomlands avlagt akademisk examen vid universitet eller högskola eller högre yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Förbundets centralstyrelse godkänner de examina som krävs för medlemskap.

Till extra medlem kan antas en kvinna som vistas i Finland och som är medlem i en utländsk systerförening. Extra medlem har inte rösträtt och kan inte väljas till föreningens styrelse.
Hedersmedlemmar och hedersordförande kan antas på förslag av styrelsen, om två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på föreningens årsmöte understödjer förslaget. Föreningen kan ha endast en hedersordförande i taget.
Föreningens understödjande medlem kan vara en registrerad förening, annan sammanslutning med full rättskapacitet eller en privatperson. En understödjande medlem är inte röstberättigad vid föreningens möten och kan inte heller väljas till föreningens styrelse.

5 §

Ordinarie medlem och extra medlem betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift och i den ingår medlemsavgiften till Förbundet.

Föreningens årsmöte fastställer den understödjande medlemmens medlemsavgift.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till föreningen men betalar medlemsavgift till Förbundet. En person som är både föreningens och Förbundets hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
De erhållna medlemsrättigheterna bibehålls.

6 §

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligt meddela om det till styrelsen, vilket antecknas i protokollet.  Avgående medlem ska betala medlemsavgift för det löpande året.  Medlem, som inte betalat årets medlemsavgift inom ett år efter förfallodatum, kan efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.

MÖTEN

7 §

Föreningen håller årligen ett ordinarie möte, årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls senast i november.
Extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser skäl föreligga eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna hos styrelsen skriftligen anhåller om det för behandling av angivet ärende.
Om styrelsen eller föreningens möte så beslutar, kan medlem delta i föreningens möten också genom dataförbindelse eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel, på det sätt som mötet beslutat om i röstnings- och valordningen.

Vid årsmötet

presenteras

- bokslutet, som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och
  balans
- verksamhetsgranskarens utlåtande
- nästa års verksamhetsplan, budget samt förslag till medlemsavgift.

fattas beslut om
- fastställande av bokslut
- beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och övriga
  redovisningsskyldiga
- nästa års verksamhetsplan
- nästa års budget
- nästa års medlemsavgifter
- praxis för hur årsmöteskallelse, övriga möteskallelser och annan information skall
  ges medlemmarna 

väljs
- styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå samt ordförande vart
  tredje år (se § 10)
- verksamhetsgranskare och en suppleant
- föreningens representanter till Förbundets årsmöte och andra möten

behandlas
- ärenden som styrelsen lämnat till föreningens årsmöte att avgöra
- ärenden som medlem eller hedersmedlem framfört skriftligen till styrelsen senast
  en månad före aviserad mötesdag.

8 §

Vid omröstning avgör enkel röstmajoritet, om inte i dessa stadgar annat bestäms. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör. Val bör verkställas med slutna röstsedlar, om en röstberättigad representant så begär.

Vid mötena förs protokoll, som ska justeras.

MÖTESKALLELSE

9 §

Styrelsen utfärdar kallelse till mötena antingen via medlemsbrev eller e-post. Kallelse till årsmötet och övriga möten bör utfärdas minst fjorton (14) dagar före mötet. I kallelsen nämns de ärenden som ska behandlas.

STYRELSE

10 §

Föreningens angelägenheter handhas och den representeras av en styrelse som består av ordförande samt minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för tre (3) kalenderår i taget bland de kandidater som årsmötet utsett.

Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och skattmästare. Den sistnämnda kan också väljas utom styrelsen.
En tredjedel (1/3) av styrelseledamöterna avgår årligen. Turen att avgå avgörs under de två första åren efter stadgeändring med lottning och därefter i tur och ordning.  Ordförande och övriga styrelseledamöter kan väljas för högst två på varandra följande perioder. Avvikelse från denna begränsning kan göras om det inte på annat sätt går att bilda en styrelse med stadgat antal ledamöter. Valet förrättas med slutna sedlar om någon närvarande vid mötet så begär. Om styrelseledamot avgår under pågående mandat väljs ny ledamot för den resterande mandattiden på följande årsmöte eller på ett extra möte. Den här mandattiden beaktas inte i den maximala mandatperioden.

 

11 §

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller om hon är förhindrad av viceordföranden eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller, då hon är förhindrad, viceordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan vid behov sammanträda genom dataförbindelse eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel.
Vid styrelsemöten förs protokoll, som på behörigt sätt justeras.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer för att bereda ärenden eller sköta uppdrag.

Styrelsen bör upprätthålla medlemsregister, varav framgår medlemmarnas namn, hemort, postadress och examen.

12 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden jämte sekreterare eller skattmästare.

VERKSAMHETS- och REDOVISNINGSÅR

13 §

Föreningens verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderåret. Styrelsen bör överlämna bokslut med tillhörande handlingar till verksamhetsgranskaren före utgången av mars månad. Verksamhetsgranskaren bör efter utfört uppdrag överlämna sin berättelse till föreningens styrelse inom april månad.

ÄNDRING av STADGARNA

14 §

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna på föreningens årsmöte. I möteskallelsen bör stadgeändring anges. Ändringen träder i kraft då Förbundets centralstyrelse godkänt den och ändringen antecknats i föreningsregistret.

UPPLÖSNING av FÖRENINGEN

15 §

Beslut om upplösning av föreningen bör fattas vid två på varandra följande möten, av vilka det ena är ett årsmöte. Tiden mellan dessa möten bör vara minst en (1) månad.

Föreningen anses vara upplöst, om vid vartdera mötet minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna så beslutat.

Ärendet bör framgå av möteskallelsen.

Om föreningen upplöses, överförs dess tillgångar till någon i Finland verkande, svenskspråkig sammanslutning för att förvaltas som en särskild fond, av vars räntor understöd beviljas kvinnor för vetenskapligt arbete.

Dessa stadgar godkändes vid föreningens höstmöte 22.11.2018 och fastställdes vid Förbundets centralstyrelsemöte 15.12.2019

Antecknat i föreningsregistret 31.01.2019